počítadlo.abz.cz

Vážení zákazníci,

vítejte na internetových stránkách společnosti

MILOŠ HUJA – UHELNÉ SKLADY ŘEDHOŠŤ

DOTACE NA KOTLE A UHLÍ

Zdarma a nezávazně Vám posoudíme možnost získání

dotace na nový kotel – stačí nás kontaktovat

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE

 

Proč to musím udělat?

 Jak to udělat?

 

· vyměnit kotel (v případě dotací) včetně úpravy topné soustavy a provedení "mikro" energetického opatření

· zvolit si způsob a palivo, kterým chcete v budoucnu doma topit

· využít možnost získat nový zdroj tepla s výhodnou dotační podporou

 

Jaký kotel zakoupit pro získání dotace?

 

· od roku 2022 je povinnost užívat kotle alespoň 3. emisní třídy,

· doporučujeme spíše vybrat kotel 4. nebo 5. emisní třídy,

· dotační podpora EU je v současnosti pro kotle 5. emisní třídy s Ekodesignem.

 

Na co a jak je možné získat "Kotlíkovou dotaci"?

 

· na výměnu stávajících, nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva, za nové nízkoemisní a ekologické,

· tyto zdroje tepla musí splňovat emisní třídu 5 + Ekodesign:

 

                                  musí být instalovány způsobilou osobou - tj. certifikovaným topenářem,

 

                                  současně s výměnou zdroje tepla (pokud Váš dům nesplňuje kvalifikační požadavek energetické náročnosti budovy "C") musí                                               být provedeno i "mikro" energetické opatření schválené energetickým auditorem,

 

· k získání nároku na dotaci musíte správně vyplnit přihlášku k dotaci a to podle konkrétních podmínek "Výzvy" příslušného kraje,

· aby vše bylo provedeno odborně a správně, jsme připraveni Vám poradit a pomoci s kompletním vyřízením "Kotlíkové dotace".

 

 Základní výše dotační podpory:

 

· 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,

·  75 %  způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)

                  nebo plynového kondenzačního kotle,

· 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu),

· + dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (jednotlivá města viz Příloha č. 1). (Podmínky a výše dotace mohou být na základě konkrétní "Výzvy" vypisované jednotlivými kraji v ČR individuální.)

 

Výše dotační podpory a způsobilé výdaje:

 

· maximální výše způsobilých výdajů - 150tis. Kč

· výdaje na „mikro“ energetické opatření - max. 20tis. Kč

· výše dotace může činit až 127,5tis. Kč

· výši dotace mohou jednotlivé kraje a obce navýšit až na 100% způsobilých výdajů

                 ⇒ Výše dotace 150tis. Kč!!!

 

 Způsobilé výdaje:

 

· stavební práce související s realizací topné soustavy

· dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění

· výdaje na realizaci „mikro“ energetického opatření

 

Seznam „mikro“ energetických opatření:           

Základní podmínky pro získání dotace:

 

· rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva,

· pokud je RD vytápěn dvěma zdroji - podmínky musí splňovat alespoň jeden z nich,

· RD musí splňovat klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ (splňuje málokterý RD)⇒ pokud nesplňuje, postačí provést jednoduché "mikro" energetické opatření.

 

Předmětem dotační podpory není:

 

· výměna stávajícího plynového či elektrického kotle

· výměna stávajících kamen nebo krbu

· výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu

· výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

· výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti)

 

Kdy o dotaci zažádat?

 

· termíny vyhlášení "Výzev" jsou ponechány v kompetenci jednotlivých krajů

· většina krajů vyhlásí "Výzvy" nejspíše v počátku roku 2016        

 

 Co je nutné k vyřízení dotace?

 

· včas a správně vyplnit a poslat Žádost o poskytnutí dotace.   

 

od 1. 1. 2016 společnost Severočeské doly a.s.

spouští finanční podporu ve výši 6 000,-- Kč na nákup uhlí.

 

Každému spotřebiteli Bílinského nízkosirnatého uhlí, který v letech 2016-2017 vymění svůj starý kotel na fosilní paliva za nový kotel splňující parametry 3., 4. či 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5 s předepsaným palivem hnědé uhlí

a současně zakoupí v jednom z oceněných uhelných skladů v rámci Kategorizace US produkt Severočeských dolů a.s. –

tj. bílinské hnědé uhlí v druhu kostka, ořech1 nebo ořech2, a to jednorázovým nákupem v minimálním objemu 30 metráků, bude mu poskytnuta finanční podpora ve výši 3 000,-- Kč.

 

Druhá část odměny, tedy další 3 000,-- Kč, bude poskytnuta tomu spotřebiteli, který zakoupí v následujícím kalendářním roce opět jednorázově minimálně 30 metráků bílinského tříděné uhlí v jednom z oceněných uhelných skladů.

 

Podmínky projektu Finanční podpora od SD naleznete zde.

 

Počínaje rokem 2014 je v ČR zakázán prodej kotlů 1. a 2. emisní třídy spalujících fosilní paliva. Od 1. 9. 2022 je v ČR zakázáno výše uvedené kotle 1. a 2. emisní třídy provozovat. V roce 2018 (od 1. 1. 2018) je vyhlášen zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy. Jedná se o kotle spalující převážně hnědé uhlí.

 

Nečekejte a vyměňte své staré (v brzké době nevyhovující) kotle za nové a získejte zpět 6 000,-- Kč.